Geschiedenis

Een voor Limburg unieke fusie is in de maand mei 1969 in Eygelshoven tot stand gekomen.

De gymnastiekvereniging Apollo, opgericht in 1936 en aangesloten bij Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, en St. Jan ( opgericht in 1952, lid van de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond ) zullen geheel in elkaar opgaan onder de naam

Sportvereniging Eygelshoven. Dit is een bijzonder opvallende fusie, omdat de kloof tussen Apollo en St.Jan in vroegere jaren vaak bijzonder breed is geweest. S.V.E.

Het nieuwe gevormde S.V.E. is toegetreden tot de Limburgse Turn Kring en het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. Met S.V.E. krijgt Eygelshoven een gymnastiekvereniging die kwalitatief en kwantitatief tot de toonaangevende sportverenigingen in de Oostenlijke Mijnstreek moet gaan horen. Het bestuur van S.V.E, dat is samengesteld uit leden van Apollo en St.Jan, richt zich uiteraard in eerste instantie op het gymnastiek/turn gebeuren. De naam S.V.E. werd gekozen omdat het in de toekomst de bedoeling is dat er andere sporten bij komen, zoals handbal, korfbal, atletiek enz.

Hetzelfde doel

Pastoor H. Terlingen, eerst geestelijk adviseur van St.Jan en daarna in dezelfde functie bij S.V.E., was een van de eersten die zich enthousiast achter het idee van de fusie had geplaatst, “Twee gymnastiekverenigingen in één dorp betekend een versplitsing van krachten, die hetzelfde doel hebben. Hoe moeilijk de praktische uitvoering van deze fusie ook is, iedereen vond dat de tijd rijp was, daarom moest het gebeuren!

Drie redenen

Op de eerste plaats met het oog op de turnhal welke in Eygelshoven gepland is.

Op de tweede plaats is één grote vereniging financieel veel sterker dan twee clubs.

Op de derde plaats: twee verenigingen werken altijd langs elkaar heen. De fusie betekent dat voortaan twee samengesmolten verenigingen hetzelfde doel kunnen nastreven.

De gymnastiekvereniging Apollo werd opgericht in 1936 onder een biertje drinken in een cafe! Apollo was een grote en goede vereniging met maar liefst 250 leden. Er werd op hoog niveau geturnd en aan veel wedstrijden op landelijk niveau meegedaan. Apollo was aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV).

De geschiedenis van deze vereniging geeft ons te zien dat zij niet altijd over een pad van rozen is gegaan. Nauwelijks 4 jaar na de oprichting brak de oorlog uit, die de activiteiten niet helemaal onmogelijk maakten, maar dan met zodanig belemmeringen, dat van een echt verenigingsleven geen sprake meer was. Toen de oorlog eindelijk voorbij was, waren de moeilijkheden de eerste jaren nog niet voorbij, want Meneer Romkens ( Hoofdleider) vervulde zijn militaire dienstplicht in Duitsland en het toenmalige Nederlands-Indie. Dit betekent voor de vereniging dat er een aantal, meest jonge, bestuurders alle moeilijkheden die in die jaren niet gering waren moesten overwinnen. Enkele leden hebben in die tijd zo goed als het maar mogelijk was leiding op de trainingsavonden gegeven. Zij stonden daar soms met de moed der wanhoop en met grote offers aan tijd maar zijn er toch in geslaagd.

Op het moment dat dan eindelijk Meneer Romkens terugkeerde en de leiding weer overnam, stond dan ook een vereniging paraat, om hem te verwelkomen, die en wat het ledenaantal betrof, zowel wat de prestaties aanging, gezien mocht worden. Dit werd dan ook de basis om de vereniging in de daarop volgende jaren tot een grote bloei en grote prestaties te brengen. In deze periode heeft de vereniging toch nog een crisis meegemaakt die niet onvermeld mag blijven om een juist beeld te krijgen.

Het was toen zo, dat het bestuur, op een vrouw na, de vereniging in de steek liet. Een drietal wakkere jongens, waaronder ook weer de hoofdleider Romkens, heeft de crisis bezworen en de energie weer in de vereniging heeft gezet. Het resultaat is duidelijk te zien, want deze vereniging blaakte van welstand. Het ledental, dat 250 leden bedroeg, was nog nooit zo hoog geweest. De geest was goed en de vereniging springlevend.

Dat de vereniging het ook in technisch opzicht tot grote prestaties heeft weten te brengen, blijkt wel uit het enorm groot aantal prijzen door de gehele vereniging en door de individuele leden veroverd. Meer dan de helft van het aantal jaren dat de vereniging bestaat, is het gepresteerd de Limburgse dameskampioene een lid van “Apollo” te laten zijn. Waarlijk een uitzonderlijke prestatie.

Het doel van hun sport is aan hun leden de vreugde van ontspanning te schenken.

“Het is zeker waar, dat een goede sportbeoefening een gunstige invloed heeft op de gehele persoon, zowel naar ziel en lichaam uitoefent. Dat houdt de mens lichamelijk gezond en sterk. Door de goede sportbeoefening leren de leden hun aandacht te concentreren, besluiten te nemen en snel te reageren. Dat behoedt hen voor gemakzucht en wekelijkheid. Door de omgang met anderen moet het egoïsme plaats maken voor clubgeest en leert de sportman de goede verhouding tot de evenmens. Maar dit alles moet uitgaan van het bestuur en de leiding, die in ons Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond bewust willen meehelpen aan de vorming van de jeugd.” aldus de hoofdleider, Meneer Romkens.